www.kotella.pl ANKIETA

ANKIETA

Ankieta przedadopcyjna Fundacji Kotella

    Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kotella, adres korespondencyjny: ul. Wita Stwosza 73/pok.29, 80-308 Gdańsk KRS: 0000714561, adres poczty elektronicznej: fundacjakotella@wp.pl, zwana dalej Administratorem. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. A oraz art. 9 ust. 2, lit. A RODO (wyraźna zgoda osoby wypełniającej ankietę) w celu podjęcia działań mających prowadzić do znalezienia właściwego domu dla zwierzęcia przebywającego pod opieką Fundacji (zebranie informacji mających na celu ocenę, czy możliwe jest przekazanie zwierzęcia do adopcji), dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych (Ustawa o ochronie zwierząt Dz. U. 1997 nr 111 poz. 724 z p. z.), jak też w celach archiwalnych. Dane będą ujawniane podmiotom kontrolującym, działającym na podstawie odrębnych przepisów oraz dostawcy IT (konta pocztowe i strona internetowa).Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla wyrażenia chęci adopcji zwierzęcia. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy adopcyjnej oraz przez okres w jakim możliwe będzie skuteczne dochodzenie roszczeń z zawartej umowy adopcyjnej. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w warunkach art. 18 RODO, przenoszenia danych. Wyrażona przez Panią / Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z tym, że przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody będzie w pełni legalne. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać na adres mailowy fundacjakotella@wp.pl. Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie. Dane nie zostaną udostępnione poza obszar Unii Europejskiej.